minska textstorleken minska textstorleken öka textstorleken menybakgrund

Om Pion

Pion är ett hjälpmedel för att hitta kvalitetsbedömd information om hälsa och sjukdom. Informationen riktar sig till patienter, anhöriga och intresserad allmänhet.

När du söker i Pion får du en träfflista som hänvisar till information på webben men även till böcker, tidskriftsartiklar, filmer och andra media. I Pion får du träff på kvalitetsbedömd information. Du får även tips om berättelser som förmedlar hur det kan vara att leva med en kronisk sjukdom samt information om patientföreningar. Den information som finns i Pion ska ses som ett komplement till den som ges av hälso- och sjukvårdens personal. Vi eftersträvar att materialet skall vara aktuellt samt i första hand bygga på de diagnos- och terapimetoder som tillämpas inom den offentliga sjukvården.

Vem står bakom?

1993 startade tre sjukhusbibliotek ett samarbete som utvecklades till databasen Pion. Syftet var att samla information om hälsa och sjukdom för att lättare kunna besvara frågor från patienter och anhöriga. Idag deltar sjukhusbibliotek i åtta landsting och regioner i samarbetet, Dalarna, Jönköpings län, Kalmar län, Skåne, Stockholm, Värmland, Västmanland och Västra Götaland. Kontakta gärna något av de medverkande sjukhusbiblioteken med dina frågor!

Kvalitet

Webbsidor som vi hänvisar till följer EUs kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbplatser vad gäller öppenhet och ärlighet, upphovsinformation samt uppdatering. Det framgår tydligt vem som står som ansvarig utgivare samt kontaktadress. Vid granskning av tryckt material görs en systematisk bedömning som i stort följer granskningen av webbsidor. Stor vikt läggs vid att informationen är aktuell, att den är granskad av medicinskt utbildad person samt bygger på de diagnos- och terapimetoder som tillämpas inom den offentliga sjukvården. När det gäller personliga berättelser görs en inte lika omfattande granskning. Patientföreningar och intresseorganisationers webbplatser inkluderas utan kvalitetsbedömning. Urval, kvalitetsbedömning och kontinuerlig uppdatering av informationen sker på sjukhusbiblioteken i de olika landstingen/regionerna. PION finansieras helt av de medverkande sjukhusbiblioteken.

Lån via PION

Via Pion kan du låna material från de medverkande biblioteken och har då själv ansvar för att materialet återlämnas till biblioteket. Personuppgifter hanteras enligt PUL Personuppgiftslagen.

Vi rekommenderar patienter att diskutera informationsmaterialet med sin läkare. Internetbaserad information kan aldrig ersätta läkarbesök.

Läs vår broschyr här.